Juridiskās atbildības jēdziens

jurists ar klientu

Bieži vien dzirdam lietojam vārdus ,,juridiskā atbildība”, ,,viņš ir juridiski atbildīgs par nodarīto” vai ,,viņam jāatbild par savām darbībām (iestājas juridiskā atbildība)”. Jau Kārļa Mīlenbaha „Latviešu valodas vārdnīcā” ir minēts vārds atbildība. Jautājums par personas atbildību visu laiku ir bijis aktuāls, jo vienmēr pastāvējis darbību kopums, kuras sabiedrība uzskatījusi par nevēlamām vai pretējām sabiedrības interesēm un pret kurām mēģinājusi cīnīties.

Viena no tiesību teorijas svarīgākajām kategorijām ir juridiskā atbildība, jo pastāvot tiesību un pienākumu sistēmai, pastāv arī atbildība par šīs sistēmas pārkāpumu.

Ar juridisko atbildību saprot valsts piespiešanu tiesību prasību pildīšanai, tiesiskās attiecības, kad katrai no pusēm jāatbild citas puses, valsts un sabiedrības priekšā; valsts piespiešanas piemērošanu likumpārkāpējiem par izdarīto tiesībpārkāpumu, kam personisks, mantisks vai organizatorisks raksturs un kas paredzēti tiesību normās.

Juridiskā atbildība vienmēr saistīta ar valsts piespiešanu, kā arī neizdevīgu seku iestāšanos likumpārkāpējam personiska, mantiska vai organizatoriska rakstura veidā. Valsts piespiešana izpaužas tādējādi, ka valsts nosaka atbildības mērus tiesību normās, kuru realizāciju visos gadījumos nodrošina ar valsts piespiešanu. Atbildību piemēro uz to speciāli pilnvarotas valsts institūcijas vai amatpersonas.

Atbildības jēdziens ir visai daudzveidīgs. Galvenokārt atbildība juridiskajos avotos tiek raksturota kā atbildība par sociālo un juridisko kontroli, tā kalpo kā attiecība, kas nodrošina sabiedrības un valsts garantētas pušu intereses. Juridiskajai atbildībai ir svarīga loma sabiedrisko attiecību dalībnieku attiecībās, tā ir līdzeklis cilvēku uzvedības regulēšanai.

Juridiskajai atbildībai ir raksturīgi kopēji uzdevumi: audzināt, labot un sodīt vainīgo, bet ar to šīs atbildības uzdevumu uzskaitījums nav pabeigts. Tiesību literatūrā valdošais viedoklis ir tāds, ka juridiskā atbildība ir sociālas atbildības veids un jēdziens sociālā atbildība aptver visus atbildības veidus, kādus sabiedrība pazīst.

Anglosakšu zemēs jēdzienam atbildība piešķir divus veidus. Pirmais jēdziens apzīmē juridisko atbildību jeb juridisko pienākumu (liability), savukārt otrais jēdziens (responsibility) ir daudz plašāks, kas sevī ietver arī atbildību par morālu un ētisku pienākumu izpildi.

Tiesību teorijā tiek pastāv vairāki ,,juridiskās atbildības” definīciju varianti. Taču no visiem definējumiem izriet svarīga vienota pazīme, proti, ka juridiskā atbildība ir valsts piespiešanas forma. Tā piemēram, pēc V.Jakubaņeca definējuma ,,atbildība ir valsts spiediens, kas izteikts ar likumu, darbojas kā ārēja ietekme uz uzvedību, kas balstīta uz valsts organizēto varu un ,,reālu” varas instrumentu pieejamību, un kuras mērķis ir ārējās beznosacījuma (neapgāžamas) valsts vēlēšanās apstiprinājums”.

Related Post